KLASYCZNY PERSONALIZM AMERYKA??SKI

Thomas Buford

Thomas Buford

Thomas Oliver Buford (1932??), wybitny personalista ameryka??ski, wsp????redaktor p????rocznika ??Personalizm? i za??o??yciel p????rocznika ??The Personalist Forum? (1985??). Profesor metafizyki w Uniwersytecie Furmana, Greenville, South Carolina (USA). Doktorat w Boston University ?? kolebce personalizmu ameryka??skiego. Od 1989 roku g????wny organizator Mi?dzynarodowych Konferencji na temat Os??b (The International Conference on Persons), kt??re odbywaj? si? co dwa lata w pi?knych o??rodkach na ca??ym globie. W latach 1985 ?? 1999 sekretarz ameryka??skiej grupy personalist??w (the Personalist Discussion Group). W dniach 3 ?? 10 czerwca 2002 roku Prof. Thomas Buford razem z ??on?, Dr Dolores przebywa?? w Polsce z wyk??adami w Radomiu (UKSW), Lublinie (KUL) i Warszawie (??Redemptoris Mater?).

Jest autorem albo wydawc? dziewi?ciu znakomitych ksi???ek, miedzy innymi: Essays on Other Minds; Contemporary Studies in Philosophical Idealism; In Search of a Calling i Personalism Revisited. Its Proponents and Critics (Amsterdam ?? New York, NY 2002).

??Personalizm jest pierwszym, kompletnym i zwartym systemem filozoficznym w Ameryce?.

Personalizm w domu ameryka??skim jest obecny od ponad stu lat. Zosta?? po raz pierwszy w pe??ni sformu??owany przez Borden Parker Bowne??a w jego Metafizyce opublikowanej w 1882 roku. Bowne napisa??: ??Jestem Personalist?, pierwszym z klanu w jak najpe??niejszym tego s??owa znaczeniu?. Personalizm jest uwa??any za ??pierwszy kompletny i zwarty system filozofii dobrze rozwini?ty w Ameryce, kt??ry ma trwa??y wp??yw i kt??ry nadal liczy sobie wielu przedstawicieli w??r??d wybitnych my??licieli?.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.