DZIECKO – OSOBA GODNA WYCHOWANIA

Piotr Socha

Piotr Socha

Piotr Socha (1961??), urodzony w Mor?gu ko??o Olsztyna. Przyj?ty do Zgromadzenia Ksi???y Marian??w w 1981 roku. Studiowa?? filozofi? w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym Allen Hall w Londynie (1982??1985) i teologi? na Heythrop College, Uniwersytetu Londy??skiego (1985??1988). W 1988 roku zosta?? wy??wi?cony na kap??ana w Fawley Court. W latach 1994??2001 studiowa?? pedagogik? formacyjn? na Wydziale Nauk Wychowawczych Papieskiego Uniwersytetu Salezja??skiego w Rzymie.

Opublikowa?? Prze??ycie pedagogiczne o. J??zefa Jarz?bowskiego (1999).

??Tak wychowujmy dzieci Bo??e, aby umia??y ??y? na miar? uczni??w Ojca naszego Zbawiciela?.

Wielu autor??w opisa??o ju?? przebieg ??ycia, sposoby my??lenia i dzia??ania ks. J??zefa Jarz?bowskiego, marianina (1897-1964). Z punktu widzenia polskiego personalizmu i polskich personalist??w, ks. J??zef jawi si? nam jako cz??owiek wyj?tkowy, gdy?? ???czy w sobie i w zapisach o strukturach swojej osobowo??ci bardzo wiele nurt??w my??lowych i w?tk??w ??wiadcz?cych o jego ??wiadomie tw??rczym podchodzeniu do otaczaj?cej i ewoluuj?cej rzeczywisto??ci. Jako element wyj??ciowy niniejszej prezentacji proponuj? formu???, kt??r? zwi???le i ??ci??le zdefiniowa?? dzia??alno??? wychowawcz? typu personalistycznego jako ??dawanie z w??asnej duszy?. Sformu??owaniem tym ks. Jarz?bowski bardzo ekonomicznie, bo syntetycznie uj??? wiele element??w sk??adowych proces??w wychowawczych.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.