W OBRONIE ??YCIA NIENARODZONYCH

Stefan Kardyna?? Wyszy??ski

Stefan Kardyna?? Wyszy??ski

Stefan Wyszy??ski (1901-1981), Prymas Tysi?clecia, wielki m??? stanu. Urodzi?? si? 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, za?? 3 sierpnia 1924 roku przyj??? ??wi?cenia kap??a??skie we W??oc??awku. Konsekrowany na biskupa 12 maja 1946 roku w Cz?stochowie. Nominacj? do Kolegium Kardynalskiego otrzymuje 12 lutego 1953 roku. Ksi?dz Prymas nie dostaje w??wczas paszportu do Rzymu i zostaje wkr??tce aresztowany. W okresie komunizmu Ksi?dz Prymas jest uwi?ziony (25 wrze??nia 1953 roku do 28 pa??dziernika 1956 roku). W Rzymie 18 maja 1957 roku Prymas Polski otrzymuje z r?k Ojca ??wi?tego Piusa XII Kapelusz Kardynalski. Profesor prawa kanonicznego i socjologii. Duchowy ojciec ??Solidarno??ci?. Rozwin??? personalizm spo??eczny. Jego g????wne prace to: Ko??ci???? w s??u??bie narodu (1981), Zapiski wi?zienne (1982), Nauczanie spo??eczne (1946-1981, 1990).

??Przebaczamy i prosimy o przebaczenie? (List do Biskup??w Niemieckich, 18 listopada 1965 roku).

????ycie jest ??wiat??o??ci? ludzi…? (J 1,4).
??B??ogos??awiony Owoc ??ywota Twojego, Jezus…? (?k 1,42).

1. Gdy Nar??d polski sta?? w zwartej rzeszy u st??p tronu Jasnog??rskiej Kr??lowej Polski, z Cudownego Obrazu patrzy??y na?? smutne oczy macierzy??skie ??wi?tej Bo??ej Rodzicielki. Pokazywa??a ludowi Bo??emu ??Owoc ??ywota swojego?, Boga-Cz??owieka, narodzonego z Niej za spraw? Ducha ??wi?tego.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.