OSOBA LUDZKA PRZED NARODZENIEM

Zbigniew Banaczek

Zbigniew Banaczek

Zbigniew Banaczek (1947??), profesor nadzwyczajny Akademii ??wi?tokrzyskiej w Kielcach, Ordynator Oddzia??u Po??o??niczo-Ginekologicznego Wojew??dzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przewodnicz?cy oddzia??u radomskiego i cz??onek zarz?du G????wnego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. G????wne zainteresowania: patologia ci???y i porodu ?? endoskopia ginekologiczna.

Wsp????autor ksi???ki: Wybrane zagadnienia z psychologii prenatalnej (Radom 2000).

??Bij?ce serce w ??onie kobiety czyni j? na zawsze matk??.

??Od chwili zap??odnienia kom??rki jajowej rozpoczyna si? ??ycie, kt??re nie jest ani ??yciem ojca, ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, kt??re rozwija si? samoistnie. Nie stanie si? nigdy cz??owiekiem, je??eli nie jest nim od pocz?tku?.

Jan Pawe?? II

??ycie osobnicze, czyli ontogeneza, rozpoczyna si? od momentu zap??odnienia i trwa a?? do ??mierci.

Rozw??j ontogenetyczny cz??owieka mo??na podzieli? na dwa zasadnicze okresy:
1. ??ycie w ??onie matki (wewn?trzmaciczny lub prenatalny),
2. rozw??j po urodzeniu (postnatalny).

W rozwoju prenatalnym organizmu ludzkiego wyr????nia si? trzy okresy:

1. Okres przedzarodkowy

?? od zap??odnienia do ok. 3 tygodnia (21 dnia).
W tym czasie zygota, poprzez stadia moruli, blastocysty, przekszta??ca si? w tarczk? zarodkow? sk??adaj?c? si? z trzech listk??w zarodkowych (ektoderma, endoderma, mezoderma).

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.