G??RA B?OGOS?AWIE??STW

Jan Pawe?? II

Jan Pawe?? II

Jan Pawe?? II (1920-), w?drowny Ojciec ??wi?ty ?? w epoce katechist??w w?drownych i misji rodzin. Karol J??zef Wojty??a urodzi?? si? 18 maja 1920 roku w Wadowicach. ??wi?cenia kap??a??skie przyj??? z r?k Ksi?cia Niez??omnego Abpa Adama Sapiehy dnia 1 listopada 1946 roku na ul. Franciszka??skiej 3 w Krakowie. Konsekracja biskupia odby??a si? 28 wrze??nia 1958 roku w Katedrze Wawelskiej. W okresie Soboru Watyka??skiego II (1962- 1965) Bp Karol Wojty??a pielgrzymowa?? do Ziemi ??wi?tej w dniach od 5 do 15 grudnia 1963 roku. Personalizm Karola Wojty??y pozostawi?? g???bokie znami? na dokumentach soborowych. Ojciec ??wi?ty Pawe?? VI wr?czy?? Kapelusz Kardynalski Abpowi Karolowi Wojtyle 26 czerwca 1967 roku w Rzymie. Jezus Chrystus powo??a?? Kardyna??a Wojty??? na Stolic? Piotrow? 16 pa??dziernika 1978 roku. Bia??y Pielgrzym odby?? oko??o 100 podr????y apostolskich do narod??w ca??ego ??wiata.

??Nie l?kajcie si?!?

??Przypatrzcie si?, Bracia, powo??aniu waszemu? (1 Kor 1, 26).

1. Dzisiaj te s??owa ??w. Paw??a skierowane s? do was wszystkich, kt??rzy przybyli??cie tutaj, na G??r? B??ogos??awie??stw. Usiedli??my na tym wzg??rzu, tak jak pierwsi uczniowie i s??uchamy Jezusa. W milczeniu ws??uchujemy si? w Jego ??agodny i przynaglaj?cy g??os, tak ??agodny, jak sam ten kraj i tak przynaglaj?cy, jak wo??anie o wyb??r mi?dzy ??yciem a ??mierci?.

Ile?? pokole?? przed nami g???boko poruszy??o Kazanie na G??rze! Ilu m??odych ludzi w ci?gu wiek??w zgromadzi??o si? wok???? Jezusa, aby s??ucha? s????w o ??yciu wiecznym, tak jak wy??cie si? tutaj dzi?? zgromadzili! Ile m??odych serc natchn???a moc Jego Osobowo??ci i zniewalaj?ca prawda Jego or?dzia! To cudowne, ??e tutaj jeste??cie!

Dzi?kuj? Tobie, Arcybiskupie Boutrosie Mouallem za Twoje uprzejme powitanie. Prosz? przekaza? moje modlitewne pozdrowienie ca??ej wsp??lnocie grecko-melchickiej, kt??rej przewodniczysz. Pozdrawiam cz??onk??w wsp??lnoty ??aci??skiej z patriarch? Michelem Sabbahem, z wiernymi j?zyka hebrajskiego, wsp??lnot? maronick?, wsp??lnot? syryjsk?, wsp??lnot? ormia??sk?, wsp??lnot? chaldejsk? oraz wszystkich naszych braci i siostry z innych Ko??cio????w chrze??cija??skich i Wsp??lnot ko??cielnych. Szczeg??lne s??owa podzi?kowania kieruj? do naszych braci muzu??man??w, do wyznawc??w wiary ??ydowskiej oraz do wsp??lnoty druzyjskiej. To wielkie zgromadzenie jest jakby pr??b? przed ??wiatowym Dniem M??odzie??y, kt??ry ma si? odby? w sierpniu w Rzymie. M??ody wasz przedstawiciel zapewni??, ??e przyjedziecie! M??odzie??y Izraela, Terytori??w Palesty??skich, Jordanu i Cypru; M??odzie??y Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, Ameryki i Oceanii! Pozdrawiam ka??dego z was z mi??o??ci? i uczuciem!

2. Ci, kt??rzy jako pierwsi s??uchali b??ogos??awie??stw Jezusa, nosili w swoich sercach pami?? innej g??ry, G??ry Synaj. W??a??nie miesi?c temu prze??y??em ??ask? udania si? tam, gdzie B??g rozmawia?? z Moj??eszem i da?? Prawo ??napisane palcem Bo??ym? (Wj 31, 18) na kamiennych tablicach. ??Te dwie g??ry: Synaj i G??ra B??ogos??awie??stw, ukazuj? nam przewodnik po naszym chrze??cija??skim ??yciu i podsumowanie naszych obowi?zk??w wobec Boga i bli??nich?. Prawo i B??ogos??awie??stwa razem wyznaczaj? drog? ku na??ladowaniu Chrystusa i kr??lewsk? drog? do duchowej dojrza??o??ci i wolno??ci.

Dziesi?? Przykaza?? z Synaju ?? mo??e wydawa? si?, ??e s? negatywne: Nie b?dziesz mia?? cudzych bog??w obok Mnie… Nie b?dziesz zabija??. Nie b?dziesz cudzo??o??y??. Nie b?dziesz krad??. Nie b?dziesz m??wi?? przeciw bli??niemu twemu k??amstwa (Wj 20, 3; 13-16). Lecz w rzeczywisto??ci s? one nadzwyczaj pozytywne. Gdy usuniemy z??o, o kt??rym m??wi?, oka??e si?, ??e wskazuj? one drog? do prawa mi??o??ci, kt??re jest pierwszym i najwi?kszym z przykaza??. ??B?dziesz mi??owa?? Pana Boga swego ca??ym swoim sercem, ca??? swoj? dusz? i ca??ym swoim umys??em… B?dziesz mi??owa?? swego bli??niego jak siebie samego? (Mt 22, 37.39). Sam Jezus powiada, ??e nie przyszed?? obali?, lecz dope??ni? Prawo (por. Mt 5, 17). Jego or?dzie jest nowe, ale nie znosi tego, kt??re ju?? istnieje; raczej rozwija maksymalnie pe??ni? jego mocy. Jezus naucza, ??e droga mi??o??ci prowadzi do wype??nienia Prawa (por. Ga 5, 14) i naucza?? On tej niezwykle wa??nej prawdy na tym wzg??rzu tutaj w Galilei.

3. ??B??ogos??awieni jeste??cie ?? powiada ?? b??ogos??awieni ubodzy w duchu, cisi i mi??osierni, smuc?cy si?, wy kt??rzy pragniecie i ??akniecie sprawiedliwo??ci, czystego serca, czyni?cy pok??j, prze??ladowani! B??ogos??awieni jeste??cie!? Ale s??owa Jezusa mog? wydawa? si? dziwne. Dziwne jest, ??e Jezus wywy??sza tych, kt??rych ??wiat na og???? uwa??a za s??abych. Powiada im: B??ogos??awieni jeste??cie wy, kt??rzy wydajecie si? by? przegrani, poniewa?? wy jeste??cie prawdziwymi zwyci?zcami: ??Do was nale??y kr??lestwo niebieskie?! S??owa, wypowiedziane przez tego, kt??ry ??jest cichy i pokorny sercem? (Mt 11, 29), stanowi? wyzwanie, kt??re domaga si? g???bokiej i sta??ej ??metanoi? ducha, wielkiej przemiany i przekszta??cenia serca.

Wy, m??odzi ludzie, zrozumiecie motyw, dla kt??rego jest potrzebna ta zmiana serca! Jeste??cie bowiem ??wiadomi tak??e innego g??osu w was samych i wok???? was: g??osu przeciwnego. Ten g??os m??wi: ??b??ogos??awieni pyszni i brutalni, ci kt??rzy d???? do sukcesu za wszelk? cen?, kt??rzy nie maj? skrupu????w, s? pozbawieni lito??ci, bezwstydni, kt??rzy d???? do wojny zamiast do pokoju i kt??rzy prze??laduj? tych, kt??rzy stanowi? przeszkod? na ich drodze?. Ten g??os wydaje si? mie? sens w ??wiecie, w kt??rym cz?sto brutalni jakby triumfuj?, a bezwstydni ciesz? si? powodzeniem. ??Tak?, m??wi g??os z??a ?? ??ci s? zwyci?zcami, ci s? prawdziwie b??ogos??awieni i szcz???liwi!?

4. Jezus proponuje zupe??nie inne or?dzie. Niedaleko od tego miejsca powo??a?? On swoich pierwszych uczni??w, podobnie jak dzisiaj was powo??uje. Jego wezwanie zawsze stawia??o wobec wyboru mi?dzy dwoma g??osami rywalizuj?cymi mi?dzy sob? w walce o wasze serca, r??wnie?? teraz, na tym miejscu. Jest to wyb??r mi?dzy dobrem i z??em, mi?dzy ??yciem i ??mierci?. Za kt??rym z tych g??os??w p??jd? m??odzi XXI wieku? Z??o??y? ufno??? w Jezusie oznacza wybra? wiar? w to, co On m??wi, niezale??nie od tego, czy wydaje si? to dziwne, niezrozumia??e ?? i zdecydowa? si? nie ulega? powabom z??a, nawet gdyby wydawa??y si? bardzo poci?gaj?ce.

Ostatecznie Jezus nie tylko g??osi B??ogos??awie??stwa. On ??yje B??ogos??awie??stwami. On sam jest B??ogos??awie??stwami! Spogl?daj?c na Niego uwierzycie, co to znaczy by? ubogimi w duchu, cichymi i mi??osiernymi, tymi kt??rzy p??acz?, ??akn?cymi i pragn?cymi sprawiedliwo??ci, by? czystego serca, czyni?cymi pok??j, prze??ladowanymi. Z tego powodu ma On prawo powiedzie?: ??P??jd??cie za Mn?!?, na??ladujcie Mnie. Nie m??wi tak po prostu: ??Czy??cie to, ca Ja m??wi??. On powiada: ??P??jd??cie za Mn? i Mnie na??ladujcie!?

S??uchacie Jego g??osu na tym wzg??rzu i wierzycie w to, co On m??wi. Jednak ??e, tak jak pierwsi uczniowie nad Morzem Galilejskim, musicie pozostawi? swoje ??odzie i sieci, a to nigdy nie jest ??atwe ?? zw??aszcza wtedy, gdy stoicie wobec niepewnej przysz??o??ci i jeste??cie kuszeni, by straci? wiar? w swoje chrze??cija??skie dziedzictwo. Bycie dobrymi chrze??cijanami mo??e wydawa? si? czym?? ponad wasze si??y w dzisiejszym ??wiecie. Lecz Jezus nie patrzy oboj?tnie i nie pozostawia was samych w obliczu tego wyzwania. On jest zawsze z wami, aby przemieni? wasz? s??abo??? w si???. Zaufajcie Mu, gdy do was m??wi: ??Wystarczy ci Mojej ??aski. Moc bowiem w s??abo??ci si? doskonali? (2 Kor 12, 9)!

5. Uczniowie sp?dzali czas z Panem. Starali si? go pozna? i g???boko umi??owa?. Odkryli znaczenie tego, co Aposto?? Piotr powiedzia?? pewnego razu do Jezusa: ??Panie, do kog???? p??jdziemy? Ty masz s??owa ??ycia wiecznego? (J 6, 68). Odkryli, ??e s??owami ??ycia wiecznego s? s??owa z G??ry Synaj i s??owa B??ogos??awie??stw wypowiedziane tutaj. Oto or?dzie, kt??re rozg??aszali wsz?dzie.

W chwili swego Wniebowst?pienia Jezus powierzy?? swoim uczniom misj? i zapewni?? ich: ??Dana Mi jest wszelka w??adza w niebie i na ziemi. Id??cie wi?c i nauczajcie wszystkie narody… A oto Ja jestem z wami a?? do sko??czenia ??wiata? (Mt 28, 18-20). Od dw??ch tysi?cy lat na??ladowcy Chrystusa wype??niali t? misj?. Teraz, na progu Trzeciego Tysi?clecia, jest ono skierowane do was! Ka??e wam ono i??? do ??wiata i g??osi? or?dzie Dziesi?ciu Przykaza?? i or?dzie B??ogos??awie??stw. Kiedy B??g m??wi, m??wi o sprawach, kt??re maj? najwi?ksze znaczenie dla ka??dej osoby, dla ludzi XXI wieku, nie mniej, ni?? dla tych z pierwszego wieku. Dziesi?? Przykaza?? i B??ogos??awie??stwa m??wi? o prawdzie i dobroci, o ??asce i wolno??ci: o wszystkim, co jest niezb?dne, by wej??? do Kr??lestwa Chrystusowego. Teraz przynagla was, aby??cie byli odwa??nymi aposto??ami Jego Kr??lestwa!

M??odzi Ziemi ??wi?tej, m??odzi ca??ego ??wiata! Odpowiedzcie Panu ch?tnym i otwartym sercem! Ch?tnym i otwartym, jak serce najwspanialszej z c??rek Galilei, Maryi, Matki Jezusa. Jak Ona odpowiedzia??a? Powiedzia??a: ??Oto ja, s??u??ebnica Pa??ska, niech mi si? stanie wed??ug Twego s??owa? (?k 1, 38).

O Panie Jezu Chryste, na tym miejscu, kt??re tak dobrze zna??e?? i tak bardzo kocha??e??, wys??uchaj g??osu tych m??odych i szlachetnych serc! Nauczaj nadal tych m??odych prawdy Przykaza?? i B??ogos??awie??stw! Uczy?? ich radosnymi ??wiadkami Twojej prawdy i aposto??ami przekonanymi o Twoim Kr??lestwie! B?d?? z nimi zawsze, szczeg??lnie wtedy, gdy p??j??cie za Tob? i za Ewangeli? stanie si? trudne i wymagaj?ce! Ty b?d?? ich si???! Ty b?d?? ich zwyci?stwem!

O Panie Jezu, Ty uczyni??e?? tych m??odych ludzi swoimi przyjaci????mi: zachowaj ich na zawsze blisko Ciebie!

Izrael, G??ra B??ogos??awie??stw 2000. 03. 24
Zwiastowanie Pa??skie
T??um. Jan Jarco (KAI)

Wróć na górę ↑