DEMOKRACJA

Walt Whitman

Walt Whitman

Walt Whitman (1819 ?? 1892), poeta ameryka??ski, piewca ??ycia i osobowo??ci, ??gwiezdny w????cz?ga?. Wmaju 1868 roku opublikowa?? esej ??Personalizm? w miesi?czniku ??The Galaxy?, esej ??Demokracja? ukaza?? si? w grudniu 1867 roku. Demokracja ?? wed??ug Whitmana ?? jako system spo??eczny ma o tyle sens, o ile promuje osob? ludzk? ekonomicznie, spo??ecznie, ale nade wszystko duchowo. Jedynym za?? usprawiedliwieniem wielkiej cywilizacji materialnej jest powstanie wielkiej cywilizacji religijnej i moralnej.

??Kobieta jest r??wna m???czy??nie, a nawet wi?ksza od m???czyzny w swym boskim macierzy??stwie? (Demokratyczne perspektywy, 1871).

Powstaje wielkie s??owo Solidarno???!

Po tym, co dot?d powiedziano ?? po wielu u??wi?conych czasem i sprawdzonych faktach, dotycz?cych podporz?dkowania, do??wiadczenia, praw w??asno??ci itd., o kt??rych s??yszeli??my i kt??re zosta??y potwierdzone, po cennym i trafnym spostrze??eniu o naszych obowi?zkach i stosunkach w spo??ecze??stwie, szeroko i wyczerpuj?co om??wionych ?? pozostaje nam przybli??y? i por??wna? wszystko inne z ide? tego Kogo??, kim jawi si? m???czyzna w swoim boskim prawie i kobieta w jej w??asnym prawie, jedyni i niezale??ni od jakichkolwiek kanon??w religii, polityki lub tego, co zwiemy zwyczajami czy sztuk?.

Promieniowanie tej prawdy, w praktyczny spos??b nowoczesnej, stanowi pocz?tek i klucz do najbardziej znacz?cych czyn??w trzech ostatnich wiek??w, bezpo??rednio nas poprzedzaj?cych, oraz polityczn? genez? i ??ycie Ameryki.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.