DEMOKRACJA A PROBLEM NEUTRALNO??CI ETYCZNEJ PA??STWA

Stanis??aw Kowalczyk

Stanis??aw Kowalczyk

Stanis??aw Kowalczyk (1932??), profesor filozofii chrze??cija??skiej w Uniwersytecie Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego, Warszawa (Wydzia?? Teologiczny, Radom). Wybitny specjalista w zakresie demokracji i liberalizmu, autor ponad 20 ksi???ek i 400 artyku????w, m.in.: Podstawy ??wiatopogl?du chrze??cija??skiego, Warszawa 1980; Wieki o Bogu, Wroc??aw 1986; An Outline of the Philosophical Anthropology, Frankfurt am Main 1991; Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995.

??Wydaje si?, ??e tajemnica cz??owieka nie b?dzie nigdy do ko??ca wyja??niona?.

Poj?cie demokracji by??o ju?? przedmiotem zainteresowania czo??owych polityk??w antycznej Grecji i przedstawicieli ??wczesnej filozofii. Wsp????cze??nie w dalszym ci?gu kategoria ta jest przedmiotem o??ywionych kontrowersji. Najcz???ciej m??wi si? dzi?? o dwu wiod?cych koncepcjach demokracji.

Pierwsza z nich, okre??lana jako formalno??proceduralna, koncentruje si? na takich mechanizmach funkcjonowania demokracji, jak: wybory parlamentarne, rozdzielenie w??adzy ustawodawczej i wykonawczej, autonomia w??adzy s?downiczej, prawa cz??owieka, maksymalizacja wolno??ci indywidualnej i absolutyzacja idei tolerancji. Rzecznikami demokracji proceduralnej s? wsp????cze??nie przedstawiciele liberalizmu ideologicznego, zwanego tak??e libertynizmem. Rozumiej? oni demokracj? jako ??rodzaj samonap?dzaj?cej si? maszyny, kt??r? wystarczy jedynie wprowadzi? w ruch, aby zacz???a bezb???dnie funkcjonowa??.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.