UNIWERSYTETY WOBEC WYZWA?? EUROPEJSKICH

Jan Pomorski

Jan Pomorski

Jan Pomorski (1954-), Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej, Lublin (1999-2005), Rektor Wy??szej Szko??y Humanistyczno-Ekonomicznej, ???d??. W z??oty jubileusz ??ycia zorganizowa?? Kongres Rektor??w Europy (Lublin 2004).

Jan urodzi?? si? 16 maja 1954 roku w Lublinie. Po studiach historii i filozofii w UMCS uzyska?? doktorat (1980) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Habilitowa?? si? na podstawie rozprawy Paradygmat ??New Economic History?. Studium z teorii rozwoju nauki (1986). Kierowa?? Zak??adem Metodologii Historii UMCS i Katedr? Metodologii Historii na Uniwersytecie Warszawskim.

G????wne publikacje Prof. Jana Pomorskiego: W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej (1984), Historyk i metodologia (1991), Historia, metodologia, wsp????czesno??? (1998), ??wiatopogl?dy historiograficzne (2002).

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Jan Pawe?? II

Kongres Higher Education for United Europe, kt??ry go??cimy w Lublinie w dniach 28-30 kwietnia 2004 roku, stwarza doskona??? okazj? do refleksji nad miejscem uniwersytetu we wsp????czesnym ??wiecie i wyzwaniami, jakie stan???y przed europejskim ??wiatem akademickim. Blisko trzystu rektor??w z 32 kraj??w przyjecha??o do nas nie tylko, by wyrazi? sw? rado??? z rozszerzenia Unii Europejskiej, ale przede wszystkim po to, by da? nowy impuls mi?dzynarodowej wsp????pracy szk???? wy??szych, ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem Europy ??rodkowo-Wschodniej.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.