UNIWERSYTET: PROMOTOR CZ?OWIEKA I JEGO WIELKO??CI

Andrzej Szostek

Andrzej Szostek

Andrzej Szostek (1945-), rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998 ?? 2004), kierownik Katedry Etyki KUL, marianin.

Andrzej urodzi?? si? 9 listopada 1945 roku w Grudzi?dzu, ??wi?cenia kap??a??skie przyj??? w 1974 roku. Magisterium z filozofii chrze??cija??skiej uzyska?? w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii Chrze??cija??skiej w roku 1969 na podstawie pracy Etyka jako nauka empiryczna w uj?ciu T. Cze??owskiego i T. Kotarbi??skiego pod kierunkiem Ks. doc. dra hab. Karola Wojty??y. Doktorat (1978) i habilitacja (1989) w KUL. Ks. prof. Szostek jest Przewodnicz?cym Rady Naukowej Instytutu Jana Paw??a II, cz??onkiem Pontificia Akademia Pro Vita i Prezydium Fundacji Rektor??w Polskich.

G????wne prace Ks. prof. A. Szostka: Der Streit um den Menschen. Personaler Anspruch des Sittlichen, wraz z: K. Wojty??a, T. Stycze?? (Kevelaer 1979), Normy i wyj?tki (Lublin 1980), Natura ?? rozum ?? wolno??? (Lublin 1989, Rzym 1990), Wok???? godno??ci, prawdy i mi??o??ci. Rozwa??ania etyczne (Lublin 1995).

Uniwersytet to jeden z najszcz???liwszych pomys????w ??redniowiecznej Europy. Trudno wskaza? na inn? instytucj?, kt??ra tak trwale wpisa??a si? w jej dzieje i w rozw??j kultury ka??dego z europejskich narod??w, a kt??r? tak ch?tnie zaakceptowa??y tak??e inne kraje i kontynenty. Oczywi??cie, poszczeg??lne uniwersytety prze??ywa??y okresy wzlot??w i kryzys??w, poddane by??y przez wieki r????norakim reformom, ukszta??towa??y si? r????ne wzorce i typy uniwersyteckiego studium ?? ale przecie?? wci??? zachowuj? one jak??? podstawow? sw? to??samo???, wci??? ciesz? si? wysokim presti??em w spo??ecze??stwie, wci??? jednocz? i kszta??tuj? umys??y elit intelektualnych Europy i ??wiata.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.