POWR??T DO ?R??DE? UNIWERSYTECKICH

Jan Pomorski

Jan Pomorski

Jan Pomorski (1954-), historyk, personalista, g????wny organizator Kongresu Rektor??w Europy (Lublin, 28 kwietnia ?? 1 maja 2004), wsp????za??o??yciel Stowarzyszenia Naukowego Personalizm.

Razem z Prof. Les??awem Pag?, ekonomist? i Prof. Zbigniewem Ho??d?, prawnikiem, Prof. Pomorski wsp????tworzy?? NSZZ ??Solidarno???? na Wydziale Humanistycznym UMCS (1980-1981), wsp????pracowa?? z Komitetem Obywatelskim ??Solidarno??ci? na Lubelszczy??nie i by?? delegatem na spotkania Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa???sie (1989). Prof. Jan Pomorski widzi potrzeb? powrotu do ??r??de?? uniwersyteckich prezentuj?c Osob? Jana Paw??a II i Encyklik? Fides et ratio w kulturze uniwersytetu.

??Pobyt Izraelit??w w Egipcie trwa?? czterysta trzydzie??ci lat. I oto tego samego dnia, po up??ywie czterystu trzydziestu lat, wysz??y wszystkie zast?py Pana z ziemi egipskiej?. (Wj 12, 40-41)

Przestrze?? Akademii, wype??niona dzie??ami filozof??w i ojc??w Ko??cio??a, by??a ca??e lata przestrzeni? codziennego obcowania Ksi?dza Profesora Karola Wojty??y z nauk? i wiar?. Akademicka wsp??lnota skupiona wok???? godno??ci osoby publikuje mi?dzynarodowy p????rocznik ??Personalizm? (Prawda ?? Dobro ?? Pi?kno), i szuka w my??li Jana Paw??a II, w Jego pos??udze, trwa??ych fundament??w, na kt??rych przyjdzie nam wznosi? gmach wiedzy i wsp??lnie z naszymi studentami wzrasta?, realizuj?c swoje indywidualne i uniwersyteckie powo??ania.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.