OSOBA LUDZKA CENTRALN? WARTO??CI? W SPO?ECZNO??CI

Kazimierz Be??ch

Kazimierz Be??ch

Kazimierz Be??ch (1937-), profesor teologii pastoralnej w Uniwersytecie Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego (Warszawa), kierownik Katedry Teologii Pastoralnej w Instytucie Teologicznym w Radomiu.

Kazimierz urodzi?? si? 1 lutego 1937 roku w Zawadce na Podkarpaciu. Wy??sze Seminarium Duchowne uko??czy?? w Przemy??lu i otrzyma?? ??wi?cenia kap??a??skie w 1961 roku. Doktorat uzyska?? w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1976 roku, habilitacj? za?? w 1992 roku. Wyk??adowca w Przemy??lu, Rzeszowie i Radomiu.

G????wne prace: ??rodowisko rodzinne a religijno??? dzieci w ??wietle stanu bada?? socjologicznych w Polsce (Lublin 1976), Dynamika przemian zachowa?? religijno-moralnych katolik??w w warunkach tworzenia nowych parafii (Lublin 1992).

Wed??ug Katolickiej Nauki Spo??ecznej osoba ludzka stanowi centraln? warto??? w spo??eczno??ci.

Pytania o to kim jest cz??owiek nigdy nie mo??na odsuwa? na boczne tory, je??li chce si? unikn?? bolesnych b???d??w. Nie mo??na go ignorowa? tak??e dzi??, w dobie triumfu ludzkiego geniuszu, jakim jest rewolucja informatyczna. Podejmowane w ubieg??ym stuleciu dramatyczne pr??by budowania porz?dku spo??ecznego w oparciu o niepe??ne i b???dne koncepcje cz??owieka (faszyzm, komunizm) stanowi? tu wymown? przestrog?.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.