OD TEOLOGII REISTYCZNEJ DO PERSONALISTYCZNEJ

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929-), redaktor naczelny p????rocznika ??Personalizm?, tw??rca systemu personalizmu uniwersalistycznego. Jan Pawe?? II wyrazi?? podziw dla ogromu erudycji Ks. prof. Bartnika. Profesor teologii dogmatycznej, napisa?? z wielu dziedzin ponad 90 ksi???ek i ponad 3 tysi?ce rozpraw, artyku????w, popularyzacji i innych prac. Dorobek naukowy Ks. prof. Bartnika opracowa?? Ks. dr Miros??aw Kowalczyk, Dzia??alno??? naukowa i pisarska Czes??awa Stanis??awa Bartnika (Lublin 2004).

Do g????wnych prac Ks. prof. Cz. S. Bartnika nale???: Personalizm (Lublin 1995, Warszawa 2000), Dogmatyka katolicka, t. 1-2 (Lublin 1999-2003), Historia filozofii (Lublin 2001), Fenomen Europy (Radom 2001), Studies in Personalist System (Lublin 2007).

??Znaczenie problematyki personalistycznej w teologii ?? to zagadnienie olbrzymie?. Kard. Karol Wojty??a, Osoba i czyn

Przestrze?? Akademii, wype??niona dzie??ami filozof??w i ojc??w Ko??cio??a, by??a ca??e lata przestrzeni? codziennego obcowania Ksi?dza Profesora Karola Wojty??y z nauk? i wiar?. Akademicka wsp??lnota skupiona wok???? godno??ci osoby publikuje mi?dzynarodowy p????rocznik ??Personalizm? (Prawda ?? Dobro ?? Pi?kno), i szuka w my??li Jana Paw??a II, w Jego pos??udze, trwa??ych fundament??w, na kt??rych przyjdzie nam wznosi? gmach wiedzy i wsp??lnie z naszymi studentami wzrasta?, realizuj?c swoje indywidualne i uniwersyteckie powo??ania.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.