KONGRES REKTOR??W EUROPY

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka (1955-), za??o??yciel i redaktor prowadz?cy p????rocznika ??Personalizm?, kierownik Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego), specjalista w personalizmie ameryka??skim, profesor nadzwyczajny teologii dogmatycznej.

W czasie pielgrzymki Jana Paw??a II do Grecji w maju 2001 roku, Ks. Bogumi?? by?? obecny na Areopagu w Atenach (4-5 maja 2001 roku).

Po zaprezentowaniu Bibliography of American Personalism (Lublin 1994) i American Personalism (Lublin 1995), Ks. prof. Bogumi?? Gacka przygotowuje Bibliografi? personalizmu europejskiego i Personalizm europejski.

??Osoba ludzka ma dwa oparcia: oparcie naturalne ?? rozum (nous, gr.) i oparcie nadnaturalne ?? wiar? (emuna, hbr.)?.

W dniach od 28 kwietnia do 1 maja 2004 roku odby?? si? w Lublinie Mi?dzynarodowy Kongres Rektor??w Uczelni Europejskich. W Kongresie bra??o udzia?? ponad 300 rektor??w Uniwersytet??w Europejskich z 32 kraj??w, razem z towarzysz?cymi osobami z Europy, Ameryki i Azji. Kongres Rektor??w Europy odbywa?? si? pod has??em Higher Education for United Europe w pi?knym Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej. Polski Lublin sta?? si? akademick? stolic? Europy.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.