FILOZOFIA PERSONALISTYCZNA THOMASA BUFFORDA

Randall Auxier

Randall Auxier

Randall Auxier (1961-), profesor filozofii w Southern Illinois University, Carbondale, IL, USA; redaktor ??The Personalist Forum? (1997 – 2005), redaktor naczelny ??The Pluralist? (2005-), nale??y do Komitetu Redakcyjnego p????- rocznika ??Personalizm?.

Randall urodzi?? si? 7 sierpnia 1961 roku w Leitchfield, Kentucky (USA). Wykszta??cenie uzyska?? w Memphis, Tennessee, gdzie otrzyma?? magisterium (1988) z filozofii w Uniwersytecie Memphis. Doktorat z filozofii uzyska?? w Uniwersytecie Emory w roku 1992.

Co dwa lata bierze udzia?? w Mi?dzynarodowej Konferencji Personalist??w (International Conference on Persons).

Prof. Auxier opublikowa??: Hartshorne and Brightman on God, Process and Persons: The Correspondence, 1922 ?? 1945 z Markiem Y. A. Davies??em (Nashville 2001).

Na pocz?tku pragn? wyja??ni? w kilku og??lnych s??owach, czym jest personalizm wed??ug mojego rozumienia, a zw??aszcza personalizm w jego formach ameryka??skich, aby nast?pnie wyodr?bni? jasno szczeg??ln? szko??? personalizmu zwi?zan? z Uniwersytetem Bosto??skim. P????niej pokr??tce naszkicuj? rozw??j Bosto??skiej Szko??y personalizmu i przedstawi? wk??ad Thomasa Buforda do tej szko??y. Personalizm jest szko??? filozoficznej i teologicznej my??li, kt??ra utrzymuje, ??e poj?cia: ??osoba? i ??osobowo???? s? nieodzowne, niezb?dne, zar??wno w odniesieniu do w??a??ciwego, adekwatnego rozumienia wszystkich problem??w metafizycznych jak te?? problem??w epistemologicznych, i stanowi klucz do odpowiedniej teorii etycznego i politycznego wsp????- dzia??ania ludzi.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.