DEMOKRACJA PERSONALISTYCZNA WED?UG EMERSONA

Gabriela Gacka

Gabriela Gacka

Gabriela Gacka (1983-), amerykanistka, redaktor p????rocznika ??Personalizm?.

Gabriela uko??czy??a Liceum Og??lnokszta??c?ce im. Unii Lubelskiej w Lublinie (1998-2002), w latach 2000-2001 uczy??a si? w Camelback High School w Phoenix, Arizona, USA. W 2002 roku podj???a studia magisterskie amerykanistyki w Uniwersytecie Marii Curie Sk??odowskiej w Lublinie, kt??re uwie??czy??a dyplomem.

Od roku 2004 do 2006 Gabriela studiowa??a prawo ameryka??skie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw??a II. W roku 2006 podj???a studia podyplomowe dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ralph Waldo Emerson (1803- 1882) jest jednym z najbardziej znanych ameryka??skich filozof??w demokracji. By?? nazywany m?drcem z Concord i za??o??ycielskim my??licielem Ameryki.

W ksi???ce Living Thoughts of Emerson Edgar Lee Masters nazwa?? Emersona ??najbardziej inspiruj?c? osob?, kt??ra wp??yn???a na ukszta??towanie ??ycia ameryka??skiego?. W esejach ??Poleganie na sobie? (Self-Reliance, 1841) i ??Polityka? (Politics, 1844) Ralph Waldo Emerson zaprezentowa?? swoj? wizj? demokracji personalistycznej.

Poniewa?? idea?? demokracji ameryka??skiej budzi?? wielk? sympati? Emersona, John Dewey nazwa?? go filozofem demokracji (Philosopher of Democracy).

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.