DEKLARACJA LUBELSKA

1

Uniwersytety s? bezcennym i trwa??ym dobrem kultury europejskiej. Osta??y si? pomimo licznych przemian politycznych i gospodarczych, jakie przetoczy??y si? przez Europ?. Przyci?ga??y do siebie najci???sze umys??y i szlachetne serca, wsp????tworzy??y i rozwija??y Europ? ducha, kt??r? si? szczycimy i kt??ra promieniuje na ca??y ??wiat. R??wnie?? i dzi?? uniwersytety aktywnie uczestnicz? w procesie g???- bokich przemian, jakie sta??y si? udzia??em naszego pokolenia. Realizuj?c cele okre??lone w Deklaracji Bolo??skiej oraz Strategii Lizbo??skiej, dostosowuj? system kszta??cenia do potrzeb i wymaga?? europejskiego rynku pracy. Dzia??aj? na rzecz podniesienia jako??ci i konkurencyjno??ci europejskiego szkolnictwa wy??szego, rozwijaj?c badania naukowe, promuj?c innowacyjno??? i aktywnie uczestnicz?c w transferze technologii oraz kszta??c?c w tym duchu m??ode kadry. Przyczyniaj? si? w ten spos??b do budowania spo??ecze??stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Wsp????pracuj?c ??ci??le ze sob?, uniwersytety tworz? dzi?? Europejsk? Przestrze?? Edukacyjn? i Badawcz?.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.