DEKLARACJA ATE??SKA

Jan Pawe?? II i Arcybiskup Chritodoulos

Jan Pawe?? II i Arcybiskup Chritodoulos

Jan Pawe?? II (1920-2005) wyruszy?? na pielgrzymk? pielgrzymek do Ziemi ??wi?tej w Roku 2000 Wielkiego Jubileuszu. Od 4 do 5.05.2001 Jan Pawe?? II pielgrzymowa?? ??ladami ??w. Paw??a Aposto??a do Aten w Grecji.

4 maja 2001 r. na ate??skim Areopagu zosta??a odczytana Wsp??lna deklaracja Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II i Prawos??awnego Arcybiskupa Aten i ca??ej Grecji Christodoulosa (1939-).

My, Papie?? Jan Pawe?? II, Biskup Rzymu, i Christodoulos, Arcybiskup Aten i Ca??ej Grecji, stoj?c przed bim? (podium) Areopagu, z kt??rego ??w. Pawe??, Wielki Aposto?? Narod??w ??z powo??ania aposto??, przeznaczony do g??oszenia Ewangelii Bo??ej? (Rz 1,1), g??osi?? Ate??czykom Jedynego Prawdziwego Boga, Ojca, Syna i Ducha ??wi?tego, i nawo??ywa?? ich do wiary i pokuty, razem o??wiadczamy:

1. Dzi?kujemy Panu za nasze spotkanie i porozumienie mi?dzy nami, tutaj, w s??awnym mie??cie Ateny, Stolicy Prymasowskiej Apostolskiego Ko??cio??a Prawos??awnego Grecji.

2. Powtarzamy jednym g??osem i jednym sercem s??owa Aposto??a Narod??w: ??Upominam was, bracia, w imi? Pana Naszego Jezusa Chrystusa, by nie by??o mi?dzy wami roz??am??w: by??cie byli jednego ducha i jednej my??li? (1 Kor 1, 10). Modlimy si?, aby ca??y ??wiat chrze??cija??ski pos??ucha?? tego wezwania, tak ??eby nasta?? pok??j dla tych, ??kt??rzy na ka??dym miejscu wzywaj? imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa? (1 Kor 1,2). Pot?piamy wszelkie uciekanie si? do przemocy, prozelityzmu i fanatyzmu w imi? religii. Wierzymy z ca??? moc?, ??e stosunki mi?dzy chrze??cijanami we wszystkich swych przejawach winny odznacza? si? uczciwo??ci?, roztropno??ci? i znajomo??ci? rzeczy.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.