Numer 10/2006

Jan Pawe?? II i Abp Christodoulos
Deklaracja Ate??ska
Bogumi?? Gacka
Kongres Rektor??w Europy
Jan Pomorski
Uniwersytety wobec wyzwa?? europejskich
Andrzej Szostek
Uniwersytet: promotor cz??owieka i jego wielko??ci
Jan Pomorski
Powr??t do ??r??de?? uniwersyteckich
Deklaracja Lubelska
Declaratio Lublinensis
Czes??aw Stanis??aw Bartnik
Od teologii reistycznej do personalistycznej
Randall Auxier
Filozofia personalistyczna Thomasa Bufforda
Kazimierz Be??ch
Osoba ludzka centraln? warto??ci? w spo??eczno??ci
Gabriela Gacka
Demokracja personalistyczna wed??ug Emersona
Numer 10/2006