RELIGIA NATURALNA A RELIGIA OBJAWIONA

John Henry Newman

John Henry Newman

John Henry Newman (1801-1890), wielki konwertyta Anglii, wed??ug Jana Pawla II geniusz, chrzescija??ski personalista, kt??ry u??y?? zwrotu ??metoda personacji? w swoim kazaniu uniwersyteckim w Oksfordzie na temat ??Religii naturalnej i Religii Objawionej? (1830).

Opublikowa?? O rozwoju doktryny chrze??cija??skiej (1845) i autobiografi? Apologia pro vita sua (1864). W roku 1879 Newman zosta?? mianowany kardyna??em przez Leona XIII.

??Cor ad cor loquitur? (Rzym, marzec 1879).

To wam oznajmiamy, co by??o od pocz?tku, co??my us??yszeli o S??owie ??ycia, co ujrzeli??my w??asnymi oczami, na co patrzyli??my i czego dotyka??y nasze r?ce ?? bo ??ycie objawi??o si?. My??my je widzieli, o nim ??wiadczymy i g??osimy wam ??ycie Wieczne, kt??re by??o w Ojcu, a nam zosta??o objawione ?? oznajmiamy wam, co??my ujrzeli i us??yszeli, aby??cie i wy mieli wsp????uczestnictwo z nami (1 J 1, 1-3).
1.

Podstawowym zamiarem Wcielenia naszego Zbawiciela, na ile zostali??my dopuszczeni do poznania tego misterium, by??o pojednanie nas z Bogiem i uzyskanie dla nas ??ycia wiecznego dzi?ki cierpieniu i ??mierci Chrystusa. Cel ten zosta?? osi?gni?ty, gdy wyrzek?? On ostatnie s??owo: ??Wykona??o si?? (J 19, 30), i odda?? ducha.

2.

Lecz zmartwychwstaj?c ze ??mierci do ??ycia, okaza?? nam On dwa dodatkowe akty ??aski, kt??re przygotowuj? nas do przysz??ej szcz???liwo??ci w niebie, jak i naszego w??asnego zmartwychwstania. Potwierdzeniem tych ??ask sta?? si? w??a??nie ten cud Zmartwychwstania.

Id??cie wi?c i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj?c im chrztu w imi? Ojca i Syna, i Ducha ??wi?tego (Mt 28, 19).

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.