Redakcja

Redaktor naczelny
Ks. Prof. Czes??aw Stanis??aw Bartnik
Za??o??yciel i redaktor prowadz?cy
Ks. Prof. Bogumi?? Gacka, mic
Kierownik Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego
Sekretarz redakcji
Ks. Dariusz Ma??ewski, mic
Asystenci sekretarza
Marek Gacka
Andrzej Pierzcha??a
?ukasz Kaczmarek
Opracowanie graficzne
Sylwia Caban
Wsp????redaktorzy
Thomas Buford (USA)
Richard Allen (Anglia)
Komitet naukowy
Ks. Prof. Roman Bartnicki (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego)
Ks. Prof. Ignacy Bokwa (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego)
Ks. Prof. Stanis??aw Kowalczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. Walter G. Muelder (Boston University)
Komitet redakcyjny
Richard Beauchamp (Christopher Newport University, USA)
Richard Prust (St. Andrews College, USA)
Patricia Sayre (Saint Mary??s College, USA)
Eric Springsted (Princeton Theological Seminary, USA)
James McLachlan (Western Carolina University, USA)
Shaun Gallagher (Canisius College, USA)
Ks. Antoni Papu??y??ski (Anglia)
Pavol Ma?ala (S??owacja)
Robert Fisher (Anglia)
Randall Auxier (Southern Illinois University, USA)
Jan Olof Bengtsson (St. Cross College, Oxford)
Gunlog and Raymond Anderson (Wilson College, USA)