PERSONALIZM

Walt Whitman

Walt Whitman

Walt Whitman (1819??1892), s??ynny poeta Ameryki, pierwszy u??y?? terminu ??personalizm ameryka??ski? w eseju ??Personalizm? (miesi?cznik ??The Galaxy?, maj 1868) i opublikowa?? poemat ?d??b??a trawy (1855).

??Kobieta jest r??wna m???czy??nie, a nawet wi?ksza od m???czyzny w swym boskim macierzy??stwie? (esej ??Demokracja?, grudzie?? 1867).

??Ksi???ka nie jest po to, ??eby w pe??ni zaistnia??a, ale jej Czytelnik? (Demokratyczne perspektywy, 1871).

Do Demokracji, czynnika wprowadzaj?cego r??wno???, t? bezwzgl?dnie pierwsz? zasad? powszechn?, z pewno??ci? nale??y do???czy? zasad? inn?, podobnie nieugi?t? i uparcie pod???aj?c? w ??lad za pierwsz?, niezb?dn? dla niej, przeciwstawn? (jak przeciwstawne s? p??ci), istniej?c? w spos??b wsp????mierny z ni?, konfrontacyjny i zawsze modyfikuj?cy, cz?sto pozostaj?c? z pierwsz? w konflikcie, nawet prowokuj?c?, paradoksaln?, jednak bezu??yteczn? bez tej pierwszej, w pe??ni uzupe??niaj?c? nasz? wielk?, dalekosi???n? polityk? i zaanga??owanie w ??miertelne niebezpiecze??stwa Republikanizmu, jej r??wnorz?dnego odpowiednika i od??amu, za pomoc? kt??rego Natura panuje nad z??owieszczymi odst?pstwami od oryginalno??ci swych podstawowych praw. T? drug? zasad? jest Indywidualno???, dumna, wewn?trzna, osobowa odr?bno??? ludzkiego bytu jako takiego ?? Identyczno??? ?? Personalizm. Jak by si? zreszt? nie nazywa??a, jej akceptacja i szerokie rozpropagowanie przez powszechne dzi?? i ja??niej?ce niczym Aurora o ??wicie ??wiatowe organizacje polityczne, to sprawa najwy??szej rangi, poniewa?? jest ona niezb?dnym sk??adnikiem ??ycia w og??le. Tworzy ona lub powinna tworzy? co?? w rodzaju kompensacyjnego ko??a nap?dowego i winna stanowi? warunek sine qua non funkcjonuj?cej z powodzeniem machiny ameryka??skiej.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.