OSOBOWO??? TW??RCZA

Ralph Tyler Flewelling

Ralph Tyler Flewelling

Ralph Tyler Flewelling (1871??1960), ucze?? Bowne??a, lider Szko??y Kalifornijskiej personalizmu ameryka??skiego, za??o??yciel i redaktor kwartalnika ??The Personalist? ?? mi?dzynarodowego pisma dotycz?cego filozofii, teologii i literatury (Uniwersytet Po??udniowej Kalifornii, Los Angeles; 1920??1979). Opublikowa?? m.in: Bergson and Personal Realism (1920), Creative Personality (1926; t??. pol. B. Gacka, E. Reutt, Osobowo??? tw??rcza,Warszawa 1998), Reflections on the Basic Ideas of East and West (1935), The Survival of Western Culture (1943), Conflict and Conciliation of Cultures (1951), The Person; or Significance of Man (1952).

??Jedynie trwa??? podstaw? demokracji jest respekt dla ??wi?to??ci ka??dej osoby? (??Personalism?,1943).

Tw??rcza wyobra??nia jest cz???ci? w??adzy, dzi?ki kt??rej dana osoba mo??e reflektowa? swoje w??asne ??wiadome nastroje i dlatego te?? jest wyj?tkowym uposa??eniem cz??owieka. Od dawna znana jest waga symulacji b?d?? zabawy dla istoty ludzkiej. Dziecko przygotowuje si? na przysz??o??? do dzia??a?? i sytuacji, kt??re b?d? sk??ada? si? na cz???? jego codziennego ??wiata. W czasie wojny okaza??o si?, ??e do??wiadczenia m???czyzn wyniesione z gry w pi??k? by??y wielk? pomoc? dla ich sprawno??ci w bitwie, tak jak tw??rcza wyobra??nia niew?tpliwie pomaga cz??owiekowi przygotowa? si? na przyj?cie nieprzewidzianych wypadk??w warunkuj?cych sukces lub pora??k? w ca??ym bogactwie mo??liwych zaj?? w czasie pokoju. Dzi?ki grze m??ody cz??owiek wyobra??a sobie siebie w nowych sytuacjach i przygotowuje sw??j umys?? i cia??o do dzia??ania, gdy dana sytuacja rzeczywi??cie si? zdarzy. Zwykle prawnik, lekarz, kap??an, artysta, komik, rolnik czy mechanik znaj? swe ??yciowe inklinacje objawiaj?ce si? poprzez tw??rcz? wyobra??ni? na d??ugo przed podj?ciem danej dzia??alno??ci na powa??nie.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.