??OSOBA? W TR??JCY ??WI?TEJ

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929??), profesor zwyczajny KUL, od 1990 roku w Centralnej Komisji do Spraw Tytu??u Naukowego i Stopni Naukowych PAN, specjalista w odniesieniu do osoby i narodu w personalizmie, redaktor naczelny p????rocznika ??Personalizm?. Autor oko??o 50 ksi???ek i 1500 artyku????w, m.in.: Ko??ci???? Jezusa Chrystusa (Wroc??aw 1982), Personalizm (Lublin 1995, 2000), Dogmatyka katolicka (Lublin 1999, t.I).

??W epoce personalizacji trzeba budowa? mosty? (Lublin 1985).

Osoby Niestworzone

Trzeba pami?ta?, ??e og??lne poj?cie osoby zosta??o opracowane w chrze??cija??stwie ?? i nie tylko ?? na podstawie idei Boga. W religiach personalistycznych B??g jawi si? jako osoba par excellence, Osoba os??b, niedo??cig??y wz??r osoby. Poznanie religijnej koncepcji osoby jest nieodzowne i bardzo konstruktywne dla wszelkiej prozopologii, tak??e filozoficznej. W chrze??cija??stwie ponadto poj?cie osoby kszta??towa??o si? ??ci??le w zwi?zku ze sporami chrystologicznymi, gdzie ostatecznie w Jezusie Chrystusie przyj?to dwie ??natury?, bosk? i ludzk?, i jedn? Osob? Bosk?, oraz w zwi?zku ze sporami trynitarnymi, gdzie wreszcie zapanowa??a formu??a: jedna istota (natura) a trzy osoby (spo??eczno???). Oczywi??cie s? to Osoby w znaczeniu niesko??czenie r????nym od doczesnego. ??Osoba? w Tr??jcy ??wi?tej jest absolutnie doskona??a, samoistna, sama z siebie (a se), istniej?ca bez ograniczenia ze strony istoty. Samo poj?cie osoby w tradycji zachodniej ?? jak widzieli??my ?? ulega??o wielkim przemianom. W my??li staro??ytnej by??a w gruncie rzeczy troch? anonimowa jeszcze, reistyczna, bez ja??ni, bez ??wiadomo??ci, bez duszy: hypostasis, prosopon, ousiosis, ousia, suppositum, subsistentia, subiectum, persona…

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.