KL?SKA NIEPERSONALIZMU

Borden Parker Bowne

Borden Parker Bowne

Borden Parker Bowne (1847??1910), ojciec personalizmu ameryka??skiego. Wprowadzi?? termin ??personalizm? do ameryka??skiej filozofii, teologii i etyki dzi?ki swej ksi???ce pt. Personalizm, Boston 1908, t??. pol. B. Gacka, J. K??os, Lublin 1994. ??Jestem personalist?, pierwszym z klanu w jak najszerszym tego s??owa znaczeniu?, napisa?? 31 maja 1909 roku. Profesor Uniwersytetu Bosto??skiego, kt??ry stanowi kolebk? personalizmu ameryka??skiego. ??We wszystkich ameryka??skich pracach dotycz?cych metafizyki, nie ma rozdzia??u mocniejszego i bardziej przekonuj?cego ni?? cz???? Personalizmu Bowne??a na temat ??Kl?ski niepersonalizmu??? (W. E. Hocking, Harvard University).

Na podstawie naszych wcze??niejszych analiz mo??na by zupe??nie odrzuci? niepersonalizm. Widzieli??my bowiem, ??e je??li potraktujemy nasze fundamentalne zasady filozoficzne w spos??b nieosobowy i abstrakcyjny, to znikaj? one albo z powodu sprzeczno??ci, albo pustego werbalizmu. Kiedy za?? wnikliwie zbadamy ca??e nasze my??lenie, odnajdujemy w nim samo??wiadomy i dzia??aj?cy intelekt jako za??o??enie nie tylko naszego poznania, lecz tak??e ??wiata przedmiot??w. Mogliby??my zatem na tym zako??czy? dyskusj? i prosi? o werdykt. Jednak??e z pedagogicznego punktu widzenia bardziej po???dane wydaje si? kontynuowanie tych rozwa??a??. Nie??atwo przecie?? przezwyci???y? naturalistyczne zacietrzewienie (naturalistic obsession). Ukszta??towanie w??a??ciwych nawyk??w my??lenia wymaga sporo czasu, nawet je??li rozpoznano ju?? prawd?. Tote?? ten wyk??ad ma na celu pokazanie w spos??b bardziej szczeg????owy wad filozofii nieosobowej. Do niepersonalizmu mo??na doj??? dwiema drogami. Ukierunkowany na zmys??y umys?? (sense??bound mind) dostrzega w otaczaj?cym ??wiecie wielk? r????norodno??? pozaumys??owych (extra??mental) i nieosobowych rzeczy, kt??re w spos??b zupe??nie naturalny maj? du??e znaczenie dla my??li.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.