CZ?OWIEK JEST OSOB?

Przem??wienie wyg??oszone w Radio Watyka??skim
w czasie trwania
3 sesji Soboru Watyka??skiego II

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a (1920??), Ojciec ??wi?ty Jan Pawe?? II, etyk, najwi?kszy polski Personalista. Opublikawa??: Osoba i czyn (Krak??w 1969) i Mi??o??? i odpowiedzialno??? (Lublin 1960), w kt??rych sformu??owa?? koncepcj? normy personalistycznej.

??Zainteresowanie cz??owiekiem jako osob? by??o we mnie bardzo dawno?.

??Osoba jest takim bytem, ??e w??a??ciwym do niej odniesieniem jest mi??o???? (Jan Pawe?? II, Przekroczy? pr??g nadziei).

Osoba ludzka jest jednym z element??w doktryny Soboru Watyka??skiego II. Chocia?? ??adna z przygotowanych konstytucji czy dekret??w nie ma wprost za temat osoby ludzkiej, to jednak tkwi ona bardzo g???boko w ca??ej nauce tego Soboru, kt??ra powoli wy??ania si? na warsztacie naszej kilkuletniej ju?? pracy. Sob??r bezpo??rednio wyra??a si? w swym nauczaniu. Nauczanie jest jego dzia??aniem, z kolei jego nauczanie ma przenikn?? do ??wiadomo??ci Ko??cio??a i wyra??a? si? w dzia??aniu Ko??cio??a. Trzeba, aby osoba ludzka mia??a odpowiedni? dla siebie pozycj? w nauczaniu Soboru, sk?d wyp??ynie jej w??a??ciwa pozycja w dzia??aniu Ko??cio??a; b?dzie to ogromny wk??ad, gdy chodzi o duszpasterski cel Soboru. Stosunek do cz??owieka jako osoby kszta??tuje si? na warsztacie Soboru na podstawie do??wiadczenia i Objawienia. Do??wiadczenie to wydaje si? ogromne. Pomijaj?c ju?? stron? historyczn?: tyle wiek??w istnienia Ko??cio??a ?? we??my pod uwag? sam? wsp????czesno???: tylu duszpasterzy, kt??rych podstawowym powo??aniem jest kontakt z osob? ludzk?. Mo??na ??mia??o powiedzie?, ??e poprzez nich Sob??r wpatruje si? w cz??owieka wsp????czesnego we wszystkich prawie narodach, a opr??cz tego w tylu systemach ekonomicznych, spo??ecznych, politycznych.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.