Mikroorganizmy w s??u??bie ??rodowiska

W dniach 22-23 lutego 2007 roku w Turku odby??a si? og??lnopolska Konferencja pod has??em ??Mikroorganizmy w s??u??bie ??rodowiska?.

Gospodarzem Konferencji by?? Burmistrz Miasta Turku : Pan Zdzis??aw Czapla, kt??ry dokona?? uroczystego rozpocz?cia Konferencji. Organizatorem by??y dwie firmy: EM-WORLD Polska, oraz KWADRANT-EkosystEM. Patronat obj???y Stowarzyszenie EkosystEM ?? Dziedzictwo Natury i Zwi?zek Komunalny Miast i Gmin ??Czyste Miasto, Czysta Gmina?. Uczetnikami Konferencji byli przedstawiciele Powiat??w, Miast, Gmin, oczyszczalni ??ciek??w, firm i instytucji zajmuj?cych si? gospodark? ??ciekowo-osadow?, kompostowaniem. Przedmiotem Konferencji by??a prezentacja zastosowania nowatorskiej metody KWADRANT-EkosystEM na oczyszczalniach, kompostowniach, wysypiskach ??mieci. Autorami tej metody s? Stanis??aw Kolbusz i S??awomir Gacka. Efektem jej stosowania jest wypieranie zagniwania na rzecz sprawnie przebiegaj?cych proces??w fermentacji przyjaznych ??yciu ro??lin, zwierz?t i ludzi, co skutkuje likwidacj? odor??w. Temat Konferencji wzbudzi?? ogromne zainteresowanie w??r??d uczestnik??w.

Wi?cej informacji na temat Konferencji, jak r??wnie?? materia??y z wyst?pie?? i prezentacji s? dost?pne na stronie www.em-worldpolska.pl i pod adresem e-mail sg@em-worldpolska.pl.

Protok???? podsumowuj?cy Konferencj?, sporz?dzony przez specjalny Zesp???? powo??any przy rozpocz?ciu Konferencji zostanie zamieszczony dla Pa??stwa informacji i wiedzy na stronie www.em-worldpolska.pl.

ZDJ?CIA z Konferencji ??Mikroorganizmy w s??u??bie ??rodowiska? mo??na zobaczy? na stronie Stowarzyszenia Naukowego Personalizm: www.personalizm.pl (w zak??adce ??Konferencje?), kt??re r??wnie?? wspar??o organizacj? konferencji obejmuj?c j? honorowym patronatem.

Wi?cej zdj?? znajduje si? pod adresem: http://www.personalizm.pl/foto/mikroorganizmy/

Zdjęcia